Журнал Control Systems and Computers (УСиМ)

Міжнародний науковий журнал “Control Systems and Computers” (“Системи керування та комп’ютери”) з 1972 р. по квітень 2019 р. видавався  під назвою «Управляющие системы и машины».

Входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук, та ступеня доктора філософії Міністерства освіти та науки України з фізико-математичних та технічних наук, категорія “Б” (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 р. № 409).

ISSN Print 2706-8145, ISSN Online 2706-8153.

Періодичність видання – 1 раз на 3 місяці.

Мови видання: англійська, українська.

Засновники: Національна академія наук України; Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН і МОН України, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.

УДК 004.8 + 004.9 + 519.7

В журналі публікуються оригінальні наукові й оглядові статті про прикладні та теоретичні результати у сфері інформатики та інформаційних технологій, образного мислення, методів і засобів обробки знань, застосування інформаційних технологій в різних галузях людської діяльності.

НАУКОВА ТЕМАТИКА

  • Фундаментальні проблеми комп’ютерних наук
  • Інтелектуальні інформаційні технології та системи
  • Інтелектуальне керування
  • Застосування
  • Хроніка, конференції, виставки, дискусії та нові книги

Передплатний індекс: 71008.

Свідоцтво про державну реєстрацію

КВ № 23933-13773 ПР від 26.04.2019 р.,

КВ № 17215 – 5985 ПР від 27.10.2010 р. (2010-2019).

https://doi.org/10.15407/csc

Видавець і виготовлювач журналу «Control Systems and Computers», відповідно до розпорядження Президії НАН України від 24.03.2022 № 158 “Про визначення Видавничого дому “Академперіодика” НАН України видавцем наукових журналів, підготовка і випуск яких здійснюється у межах Програми підтримки журналів НАН України”, є Видавничий дім “Академперіодика” НАН України.

Журнал індексується в базах:

З 2001 по 2005 р. журнал індексувався в базі Scopus.

DOAJ (Directory of Open Access Journals),

Національна біблиотека України ім. В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua),

Crossref (https://crossref.org/),

Google Scholar (https://scholar.google.com.ua/),

Academic Resource Index ResearchBib 

З 2014 по 2016 рр. був включений до РІНЦ (РІНЦ).

Key title: Control systems and computers (Online)

Abbreviated key title: Control syst. comput. (Online)