Управляющие системы и машины, №1, 2019, стаття 2

https://doi.org/10.15407/usim.2019.01.011
Файнзильберг Л.С. Модифицированный метод оптимальной остановки в задаче последовательного анализа альтернатив. Управляющие системы и машины. 2019. № 1. С. 11-21.

Abstract on English.

УДК 65.01:62-505

Л.С. Файнзильберг, д-р техн. наук, професор, головний науковий співробітник, Міжнародний науко-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, просп . Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна,
fainzilberg@gmail .com

МОДИФІКОВАНИЙ МЕТОД ОПТИМАЛЬНОЇ ЗУПИНКИ В ЗАДАЧІ ПОСЛІДОВНОГО АНАЛІЗУ АЛЬТЕРНАТИВ

Вступ. Традиційна постановка задачі оптимальної зупинки ставить собі за мету вибрати момент прийняття рішення про появу найкращого варіанту при послідовному огляді у випадковому порядку ранжованих альтернатив. Відмінність пропонованого узагальнення полягає у тому, що правильним вважається рішення про появу претендента, який за деяким критерієм відрізняється від абсолютного лідера не більше ніж на задану величину (поступку).

Мета статті — дослідити можливості модифікованого методу оптимальної зупинки на основі статистичного експерименту.

Методи. Статистичний експеримент, що пропонується, заснований на методі Монте-Карло і передбачає багаторазову генерацію масивів незалежних однаково розподілених випадкових величин, які імітують значення суперкритерію до альтернативи, за якою особа, що приймає рішення, спостерігає на поточному кроці . На основі серії багаторазових випробувань оцінюється ймовірність вибору претендента, який на задану величину поступки відрізняється від абсолютного лідера. Проводиться аналіз залежності ймовірності вірних рішень від величини поступки.

Результат. Встановлено, що вже при значенні чотири відсотка поступки необхідний обсяг експериментальної вибірки для прийняття остаточного рішення знижується з 37 (класичний метод) до 15 відсотків . При цьому ймовірність прийняття правильного рішення збільшується і досягає P =0,68 при поступці в 10 відсотків в порівнянні з ймовірністю правильного рішення P = 0,37, що досягається класичним методом.

Висновок. За рахунок введення незначної поступки на відхилення якостей обраного претендента від абсолютного
лідера розширюються можливості методу оптимальної зупинки для вирішення практичних завдань.

Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключові слова: оптимальна зупинка, альтернатива, ймовірність правильного рішення.

Надійшла 24.02.19