Управляющие системы и машины, №5, 2018, стаття 5

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2018.05.047

Гриценко В.И., Манако А.Ф., Синица Е.М. Цифровые трансформации и массовое непрерывное обучение.  
Управляющие системы и машины. 2018. № 5. С. 47-61.

Abstract on English.

УДК  303.721;004.03142

Гриценко В.І., чл.-кор. НАН України, директор, E-mail: vig@irtc.org.ua,

Манако А.Ф., д.т.н., зав. від., E-mail: alla@irtc.org.ua,

Синиця К.М., к.т.н., заст. директора, E-mail: ksynytsya@irtc.org.ua,

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна

ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА МАСОВЕ НЕПЕРЕРВНЕ НАВЧАННЯ

Вступ. В статті розглянуто актуальні проблеми еволюції електронних трансформацій під впливом інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Активне застосування ІКТ призвело до суттєвих змін в усіх сферах діяльності, зокрема, змінило характеристики інформаційного обміну, структуру та форму подання інформації, ролі та функційні можливості учасників. Електронні трансформації змінюють природу об’єктів та процесів в різних сферах: бізнесі, державному управлінні, охороні здоров’я, бібліотечному обслуговуванні та видавництві. Під впливом е-трансформацій відбулися суттєві зміни в освіті; виникли нові форми та методи навчання, елементи електронного навчання ввійшли до обов’язкового набору технологій на всіх рівнях освіти. Змінилися потреби в освіті, розширилася аудиторія потенційних учнів, з’явилися нові засоби реалізації навчання у різних середовищах. Еволюційні процеси удосконалення технологій безпосередньо вплинули на трансформацію понять масового та неперервного навчання, що потребує вивчення цифрових трансформацій в контексті масової безперервної електронної освіти.

Мета. Аналіз особливостей сучасного періоду трансформацій в процесах навчання, а саме  – цифрових трансформацій, та визначення їх впливу на масову неперервну електронну освіту з точки зору актуальних задач дослідження та розробки перспективних технологічних рішень.  

Методи. Результати роботи базуються на методах системного аналізу, зокрема, порівняльному аналізі, узагальненні, дослідженні наукових публікацій.

Результати. Визначено цифрові трансформації як окремий етап змін у певній сфері діяльності під впливом сучасних ІКТ, на якому суттєво змінюються її характеристики що призводить до появи нових сутностей. В сфері освіти відбувається перехід від відтворення традиційних навчальних процесів у віртуальних середовищах до створення нових навчальних ситуацій, педагогічних стратегій та видів діяльності. Змінюються зовнішні умови навчання, а також вимоги з боку тих, хто навчається. Низка технологій, що активно розвиваються, такі як хмарні та інтелектуальні інформаційні технології, засоби обробки великих масивів даних, спілкування та обміну інформацією в різних форматах, а також мобільні смарт-пристрої, безпосередньо впливають на поширення цифрових трансформацій в цій сфері.

Розглянуто вплив цифрових трансформацій на зміни в масовій неперервній освіті, зокрема, в інтерпретації понять масовості та неперервності. Визначено трансформації окремих елементів масової неперервної освіти. Уточнено постановки та характеристики задач, пов’язаних з електронним навчанням в умовах масової неперервної освіти. Запропоновано узагальнену теоретико-множинную модель масової неперервної освіти для всіх як об’єднання моделей, методів, ресурсів, електронних і традиційних середовищ и просторів.

Висновок. Цифрові трансформації впливають на зміну потреб суспільства, структуру взаємодії між суб’єктами, практику бізнес-процесів. У сфері освіти трансформації призводять до якісних змін у підходах, організації, моделях, методах і технологіях навчання. Дослідження трансформацій в масовій неперервній освіті дозволило виділити пріоритетні завдання та напрямки розвитку технологій для забезпечення ефективного, своєчасного та індивідуалізованого навчання. Аналіз трансформацій дозволяє визначити перспективні напрямки прикладних досліджень і може бути основою оцінювання проектів, спрямованих на підтримку масової неперервної електронної освіти.

Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключові слова: електронне навчання, цифрові трансформації, інформаційні технології для освіти, масова неперервна освіта.

Надійшла 25.11.18