Управляющие системы и машины, №2, 2016, стаття 10

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.02.076
Файнзильберг Л. С., Матушевич Н. А. Эффективный метод анализа диагностических признаков по зашумленной электрокардиограмме. Управляющие системы и машины. 2016. № 2. C. 76-84.

Abstract on English.

Файнзільберг Леонід Соломонович, доктор технічних наук, головний науковий співробітник, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, E-mail: fainzilberg@voliacable.com

Матушевич Наталія Володимирівна, аспірант, Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, 03056, просп. Перемоги, 37, E-mail: natalie.matushevych@gmail.com 

Ефективний метод аналізу діагностичних ознак за зашумленою електрокардіограмою

Запропоновано метод аналізу основних електрокардіограмних ознак ЕКГ на основі побудови конструктивного алгоритму опису циклів сигналу сукупністю несиметричних гаусових функцій. Розроблено конструктивний алгоритм розв’язання задачі аналітичним методом, заснований на модифікації критерію оптимальності методу найменших квадратів і введення обмежень на інтервал апроксимації елементів сигналу. Представлено результати чисельних експериментів на модельних та реальних даних, котрі підтвердили ефективність запропонованого алгоритму.

 Завантажити повний текст PDF ( російською).

Ключові слова: діагностична ознака ЕКГ, гаусова функція, апроксимація, критерій оптимальності.

Надійшла 09.04.2015