Управляющие системы и машины, №3, 2018, стаття 1

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2018.03.003
Файнзильберг Л.С. Интеллектуальные информационные технологии — главный инструмент построения средств цифровой медицины. Управляющие системы и машины. 2018. № 3. С. 3-17.

Abstract on English.

УДК  616.12-07

Л.С. Файнзільберг, д-р техн. наук, професор, голов. наук. співроб., Міжнародний науко-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ, 03 187, fainzilberg@gmail.com

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ — ГОЛОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ
ПОБУДОВИ ЗАСОБІВ ЦИФРОВОЇ МЕДИЦИНИ

Вступ. Біологічна і медична кібернетика пройшла довгий шлях розвитку методів отримання знань про складно організовані живі системи. Створено математичні моделі як окремих органів в нормі і патології, так і математичні моделі, орієнтовані на діагностику, прогнозування та лікування різних захворювань. Застосування інтелектуальних ІТ призвело до нової парадигми охорони здоров’я — цифрової медицині.

Ціль статті — сформулювати означення інтелектуальної ІТ оброблення сигналів складної форми і на прикладі розв’язання конкретної задачі продемонструвати роль такої технології в підвищенні ефективності засобів цифрової медицини.

Методи. Базові означення, рекомендації та висновки ґрунтуються на основі аналізу доступних публікацій та результатів власних досліджень

Результат. Подано визначення інтелектуального ІТ оброблення сигналів складної форми. Розроблено обчислювальні процедури, які мають властивості природного інтелекту — здатність пристосовуватись до мінливих ситуацій, розпізнавати класи ситуацій довкілля і вдосконалювати свої споживчі властивості при експлуатації. Ефективність запропонованих процедур продемонстрована на прикладі фазаграфії — інтелектуальної ІТ для інтегральної оцінки функціонального стану серцево-судинної системи за тонкими змінами форми ЕКГ, непомітними при традиційному способі її аналізу та інтерпретації.

Висновок. Інтелектуальні властивості обчислюваних процедур, реалізовані у фазаграфії, забезпечили ефективне видобування діагностичної інформації з реальних ЕКГ, спотворених внутрішніми та зовнішніми збуреннями.

Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключові слова: цифрова медицина, інформаційна технологія, сигнал складної форми, локалізована діагностика інформації.

Надійшла 02.10.2018