Ред. політика та етика

  1. Загальні положення

Політика редакційної колегії журналу «Керуючі системи та машини» (УСиМ) базується на сучасних юридичних вимогах щодо авторського права, законності і плагіату і наклепу, викладених в законодавстві України, і етичних принципах, підтримуваних спільнотою провідних видавців наукової періодики.

1.1. Науковий журнал УСиМ заснований в 1972 р. і є науковим періодичним виданням в сфері інформатики та інформаційних технологій.

Видання зареєстровано в Міністерстві юстиції України (Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 17215 – 5985 ПР від 27.10.2010 р) та Міжнародним центром ISSN – ISSN 2518-1262 (Online), ISSN 0130-5395 (Print).

У Журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами з обов’язковими анотаціями на цих мовах для кожної статті.

1.2. Журнал видається в друкованому вигляді 6 разів на рік накладом близько 120 примірників.

1.3. Мета журналу:

Забезпечення можливості вченим опубліковувати результати своїх досліджень, залучення уваги до найбільш актуальних, перспективних і цікавих напрямків досліджень і сприяння проведенню досліджень на сучасному світовому рівні, підвищення доступності обміну накопиченими знаннями та професійним досвідом між дослідниками з різних регіонів і держав.

Цільову аудиторію журналу складають вітчизняні та зарубіжні фахівці в фізико-математичної і технічної галузі наук; наукові співробітники дослідницьких інститутів, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів; докторанти, аспіранти та студенти українських та зарубіжних університетів і наукових організацій.

    2. Основні принципи

2.1. У журналі публікуються оригінальні наукові статті, в яких представлені результати досліджень в області загальних питань інформатики та інформаційних технологій, фундаментальних і прикладних проблем Computer Science, фундаментальних і прикладних проблем інформатики та інформаційних технологій, теорії систем і інтелектуального управління, образного мислення, інтелектуальних інформаційних технологій та систем, методів і засобів обробки даних і знань, інформаційних і комунікаційних середовищ, проблем інформаційного простору і і нформаціонной безпеки, програмної інженерії та програмних засобів, електронних технологій навчання, інформаційних технологій в соціально-економічних системах, економіко-математичного моделювання, досвід розробки і впровадження розроблених методів і засобів, а також хроніка, конференції, виставки, листи до редакції, дискусії, нові книги.

2.2. Авторські матеріали подаються відповідно до правил оформлення статей.

При наданні матеріалів автор повинен також надати такі відомості про себе російською, українською та англійською мовами:

    прізвище, ім’я та по батькові;
    повне найменування посади і місця роботи;
    вчений ступінь і вчене звання (якщо є);
    назва та адреса організації;
    e-mail;
    телефон.

2.3. Автор, що направляє статтю в журнал УСиМ, висловлює тим самим свою згоду на її опублікування в журналі і письмово це підтверджує (згідно з формою згоди автора / ів на публікацію), на її розміщення у відкритому доступі на офіційному сайті журналу в мережі Інтернет, на передачу тексту статті (в тому числі посилань, бібліографічної інформації і т.д.) в вітчизняні та зарубіжні наукометричних баз.

2.4. Редагування всіх вступників рукописів редакція журналу здійснює відповідно до вимог до видання наукової літератури та етики публікацій.

Для підтримки високого рівня наукових публікацій здійснюється рецензування всіх статей (внутрішнє – член редколегії, і зовнішнє рецензування), що дозволяє відібрати роботи, що містять суттєві наукові результати, які враховують досвід зарубіжних і вітчизняних вчених, яка представляє інтерес для світової наукової спільноти. До складу рецензентів входять як зарубіжні, так і вітчизняні фахівці з науковими напрямками журналу.

Після завершення рецензування автору надсилається письмова текст рецензії (без зазначення прізвища рецензента) або екземпляр рукопису з зауваженнями рецензента і наукового редактора для доопрацювання. При опублікуванні статті вказуються дата її надходження.

2.5. Рішення про публікацію матеріалів приймається редакційною колегією, яка може прийняти до опублікування, рекомендувати автору доопрацювати статтю або відхилити неналежним чином оформлені матеріали. Кожен випуск журналу затверджується на засіданні вченої ради Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН України і МОН України.

2.6. Редакція залишає за собою право проводити скорочення і редакційні зміни рукописи. Прийняті до публікації статті проходять необхідну редакційну обробку.

2.7. Розміщення в журналі авторські матеріали відображають особисту точку зору авторів, яка може відрізнятися від точки зору редакції.

2.8. Беручи до уваги високі вимоги, що пред’являються до опублікованими матеріалами, редакція проводить політику підтримки молодих авторів для формування у них культури письмового викладу отриманих наукових результатів.

2.9. Плата з авторів за публікацію не стягується і авторський гонорар за видання статей не нараховується.

3. Етичні аспекти та правові засади редакційної політики журналу
При формуванні своєї редакційної політики журнал ґрунтується на рекомендаціях з етики наукових публікацій, розроблених Комітетом за активністю публікацій етики -Committee on Publication Ethics (COPE):
• Кодекс поведінки і керівні принципи найкращої практики для редактора журналу (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors);
• Кодекс поведінки для видавця журналу (Code of Conduct for Journal Publishers) і Принципи прозорості і кращої практики наукових публікацій;
• Етичне керівництво з рецензування (COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers)
• Керівництво по відкликанню статей (Guidelines for retracting articles)
• Міжнародні стандарти для редакторів та авторів (International standards for editors and authors);
• рекомендації Європейської асоціації наукових редакторів (The European Association of Science Editors (EASE)).
3.1. Політика редакційної колегії журналу базується на сучасних юридичних вимогах щодо наклепу, авторського права, законності і плагіату і етичних принципах, підтримуваних спільнотою провідних видавців наукової періодики.
3.2. Від авторів, що пропонують свої матеріали до публікації в журналі, редакція очікує дотримання наступних принципів:
• оригінальності дослідження;
• надання достовірних результатів виконаної роботи;
• об’єктивного обговорення значимості дослідження;
• безпомилковості представлення даних;
• визнання внеску інших осіб, обов’язкової наявності бібліографічних посилань на використані роботи;
• подання інформації з конфіденційних джерел тільки з їх дозволу;
• уявлення як співавтори всіх учасників, які зробили істотний внесок у дослідження; схвалення остаточної версії роботи усіма співавторами і їх повної згоди з поданням її до публікації;
• негайного повідомлення про виявлення автором істотних помилок або неточностей в публікації і взаємодії з редакцією з метою якнайшвидшого виправлення помилок або вилучення публікації, своєчасного виправлення помилок і неточностей, виявлених редакцією.
3.3. Автори матеріалів несуть всю відповідальність за достовірність інформації, що міститься в них інформації, за відповідність матеріалів нормам законодавства, моралі та етики.
3.4. Редакція не несе відповідальності за професійно-змістовну і методичну коректність публікованих матеріалів, а також за коректність наявних в текстах посилань на інтернет-ресурси і літературу.
3.5. Редакція не публікує матеріали, що носять характер применшення честі, гідності та ділової репутації будь-якої особи, в тому числі приватної особи, організації, державних структур.
4. Авторське право та копіювання
4.1. Повнотекстові версії статей, опублікованих в журналі, доступні у вільному доступі на сайтах:
– журналу УСиМ: usim.irtc.org.ua,
– Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
– Наукової електронної бібліотеки Російської Федерації eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru)
4.2. Авторські права на матеріали, за винятком інформаційних матеріалів, розміщені в журналі, належать їх авторам або редакції.
4.3. Передрук матеріалів журналу в інших виданнях допускається за погодженням з редакцією. У разі цитування (часткового використання) текстів матеріалів журналу, посилання на журнал і автора обов’язкове.
4.4. При створенні на основі опублікованих в журналі статей нових, творчо самостійних творів, цитуванні або перекладі фрагментів статей з метою їх цитування необхідно посилатися на першоджерела з дотриманням правил цитування.