Про журнал

Журнал розрахований на науковців, інженерів відповідних спеціальностей, викладачів, аспірантів і студентів вузів.

Журнал входить до Переліку періодичних видань, рекомендованих ВАК України для опублікування результатів дисертацій на здобуття ступеня кандидата і доктора фізико-математичних, технічних і економічних наук.

Тематика

 • Загальні питання інформатики та інформаційних технологій
 • Фундаментальні та прикладні проблеми Computer Science
 • Фундаментальні та прикладні проблеми інформатики та інформаційних технологій
 • Теорія систем та інтелектуальне управління
 • Образне мислення
 • Інтелектуальні інформаційні технології та системи
 • Методи і засоби обробки даних і знань
 • Інформаційні та комунікаційні середовища
 • Проблеми інформаційного простору та інформаційної безпеки
 • Програмна інженерія і програмні засоби
 • Електронні технології навчання
 • Інформаційні технології в соціально-економічних системах
 • Економіко-математичне моделювання
 • Додатки. Досвід розробки та впровадження
 • Хроніка, конференції, виставки, листи до редакції, дискусії, нові книги

Відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р №27-05 / 1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до Переліку ВАК України» статті, прийняті до опублікуванню, повинні складатися з:

 • постановки проблеми та її зв’язки з науковими чи практичними завданнями;
 • аналізу новітніх досліджень і публікацій (де розпочато вирішення даної проблеми), на які спирається автор;
 • виділення невирішеної частини загальної проблеми, чому присвячена пропонована стаття, формулювання мети статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновків з даного дослідження і перспектив подальших розробок у даному напрямку.

Представлений в рінц (РІНЦ) http://www.elibrary.ru