20 років Міжнародному науково-навчальному центру інформаційних технологій і систем

П’ятого травня 2017 року Міжнародному Центру виповнилось 20 років.
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України створено відповідно до рішення Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України з метою проведення наукових досліджень в галузі інформатики, інформаційних технологій (ІТ) і використання отриманих результатів для задоволення соціальних, економічних та інших потреб інноваційного розвитку країни.
Базовими напрямками фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Міжнародному Центрі є створення інтелектуальних інформаційних технологій на базі методів і засобів образного мислення, комплексні дослідження проблем інтелектуального управління, інтелектуальної робототехніки, цифрової медицини, електронного навчання, інформаційного простору та технологій розвитку безпечного інформаційного суспільства.
За основними напрямками діяльності Міжнародного Центру сформовані наукові школи в галузі інформаційних технологій і систем, технічної, біологічної та медичної кібернетики, математичного аналізу складних економічних систем. Істотний внесок в розвиток цих наукових шкіл зроблено видатними українськими вченими – академіками В.І. Скурихіна, О.Г. Івахненко, Н.М. Амосовим і О.О. Бакаєвим. Їх учні і послідовники успішно розвивають ці напрямки в нашій країні і за кордоном.
Міжнародний Центр – ініціатор досліджень і розробки концепції нового класу інформаційних технологій – інтелектуальних інформаційних технологій. Це – особливі, наукомісткі інформаційні технології, що відрізняються від відомих ІТ використанням в процесах переробки інформації поряд з технологіями програмних обчислень технологій нової якості – оперування образами інформаційних об’єктів. Різними конфігураціями інтелектуальних ІТ досягається розуміння людської мови, розпізнавання реальних і штучно створених об’єктів, активна взаємодія з навколишнім середовищем, виявлення суті явища, оперування знаннями і можливостями вибору стратегії і тактики дій для досягнення поставленої мети. Функціональні можливості та особливості інтелектуальних інформаційних технологій відкривають нові шляхи вирішення складних завдань в машинобудуванні, робототехніці, космічної галузі, обробці геофізичних і інших електронних карт, макро- і мікроекономіки, безпеки і обороноздатності країни.
У Міжнародному Центрі отримані фундаментальні результати в цій області. Успішно розвивається загальна теорія інтелектуальних інформаційних технологій та здійснюється її застосування в перспективних системах обробки інформації, в створенні інформаційно-телекомунікаційних середовищ і комп’ютерних мереж нового покоління. Світове визнання отримали створені високоефективні некласичні структурні методи і моделі розпізнавання, фундаментальні результати теорії образного мислення, обробки сигналів складної фізичної природи, інтелектуального управління, обробки текстової інформації, що зумовило можливість прискореного створення реальних інтелектуальних інформаційних технологій.
Ряд високотехнологічних виробів підготовлений до серійного виробництва і випускається на підприємствах України, серед них «Відеосекьюріті», «Вокофон», Аналізатор ІХП, вироби медичного призначення “Фазаграф», «Тренар», «Діабет» і ін. Розроблені засоби, технології та продукти з своїми функціональними можливостями, сукупності техніко-економічних характеристик знаходяться на рівні кращих зарубіжних аналогів, а для деяких з них аналоги відсутні.
Розвиваючи комплексні дослідження інформаційних технологій, Міжнародний Центр зробив істотний внесок у вирішення проблем розвитку інформаційного суспільства та його послідовного переходу до суспільства знань, в визначення ролі і місця інтелектуальних інформаційних технологій в перспективних моделях інформаційного суспільства і формування високодинамічного інформаційного простору як цілісного об’єкта. Відзначено залежність процесів розвитку інформаційного суспільства, темпів інформатизації від функціональної повноти інформаційного простору і рівня інформаційної та технологічної взаємодії його об’єктів.
Розроблено теоретичні основи інноваційного розвитку комплексу системних інформаційних технологій. Створено комплексну інформаційно-аналітичну систему інтелектуальної підтримки оперативних рішень з управління соціально-економічними процесами. Систему призначено для використання в аналітичних підрозділах органів державного управління і відпрацьована на прикладі інтегральної оцінки стану економічної безпеки України.

Розроблено нові стохастичні моделі для розв’язання широкого класу задач аналізу та оптимізації процесів обробки інформації в багатоканальних керованих
системах масового обслуговування зі змінною організацією структури засобів обробки і зберігання. Отримані теоретичні результати були використані при розробці інформаційної моделі процесів законотворчої діяльності у Верховній Раді України.
У Міжнародному Центрі запропоновано перспективну концепцію створення систем альтернативного електронного навчання, орієнтовану на суспільство знань. Отримала впровадження високоефективна гнучка дистанційна технологія навчання в реальному масштабі часу з характеристиками на рівні кращих світових досягнень. Розроблено оригінальні моделі і методи створення технологій безперервного навчання, багатоцільових навчально-технологічних середовищ на базі образних інформаційних технологій. Сформовано узагальнену електронну модель масової безперервної транскордонної освіти на базі інтеллектуалізовнних технологічних рішень підтримки процесів навчання. Досягнуто відчутні результати в рамках робіт Українського сегменту Міжурядової програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх». Розроблено і подано в ЮНЕСКО пропозиції щодо вдосконалення механізмів розвитку поточних і перспективних Великих Програм ЮНЕСКО.
З використанням методів медичної кібернетики створено ІТ цифровий медицини для діагностики, профілактики та лікування найбільш поширених важких захворювань (серцево-судинні, інсульт, діабет). На базі Київської міської клінічної лікарні No 3 створено центр цифрової медицини. Інтелектуальні інформаційні технології лікування важких захворювань, розроблені в цьому центрі, ефективно використовуються в багатьох медичних установах України. У клінічних умовах Науково-практичного центру профілактики та клінічної медицини Державного Управління справами проведені комплексні дослідження перспективних технологій цифрової медицини в режимах поточного професійного огляду і диспансерного лікування. Результати досліджень підтвердили належну точність діагностування та обстеження як при прихованих, так і виражених серцево-судинних і неврологічних захворюваннях.
Відчутний внесок у формування національної системи стандартів вносить Технічний комітет зі стандартизації інформаційних технологій. Діюча Національна система стандартів постійно розвивається і в даний час налічує понад 3 тис. Пріоритетних стандартів інформаційних технологій, що безумовно сприяє прискореному розвитку в Україні інноваційних процесів в частині використання інформаційних технологій.
У Міжнародному Центрі видаються два визнаних наукових журнали – «Управляющие системы и машины» і «Кибернетика и вычислительная техника», міждисциплінарний характер яких сприяє підвищенню доступності обміну накопиченими знаннями та професійним досвідом між дослідниками різних наукових напрямків.
Міжнародний Центр як науково-дослідна і освітня організація формувався в досить складний період становлення нашого суспільства, розвитку України – держави і науки як важливої її складової. Подолавши численні труднощі, Міжнародний Центр став провідною організацією у вирішенні пріоритетних проблем інформатики та інформаційних технологій.
Перспективи діяльності Міжнародного Центру визначені концепцією його розвитку на 2016-2023 роки. Як показав всебічний аналіз, концепція в повній мірі відповідає світовим тенденціям, об’єднаним терміном «цифрова трансформація», який охоплює пріоритети досліджень в області інформаційних технологій на 5-10 років.
Сьогодні необхідно розвивати фундаментальні дослідження теорії образного мислення і загальної теорії інтелектуальних інформаційних технологій, що дозволить створювати класи нових перспективних інтелектуальних інформаційних технологій, орієнтованих на широке їх використання у багатьох сферах діяльності людини і суспільства. Це відкриває нові можливості у вирішенні проблем, пов’язаних з терміном «розумне»: «розумний прилад», «розумне підприємство», «розумне обладнання», «розумний транспорт», «розумна економіка» та ін.
У комплексних дослідженнях інтелектуальних інформаційних технологій та систем слід розвинути теорію синергетики інформаційного простору, теорію інформаційної взаємодії. Необхідно розширити дослідження системної моделі інформаційного суспільства та технологій його розвитку з урахуванням сучасних вимог до стійкості функціонування, досягнення соціально-економічного розвитку та інформаційної безпеки.
Вимагають прискореного розвитку теорії інтелектуального управління та системних інформаційних технологій. Нові технології є істотними для вирішення проблем сучасної робототехніки, створення бортових і наземних систем управління пілотованими і безпілотними літальними засобами.
Вкрай актуально розвивати науково-дослідні роботи, розпочаті за Державною науково-технічною програмою «Образний комп’ютер», розробками якої затверджено авторитет України в постановці і вирішенні нових, досить складних проблем Computer Science.
Необхідно розширити програму досліджень в області комп’ютерних технологій навчання в таких напрямках, як технології прискореного освоєння знань, цифрова дидактика для дітей дошкільного віку, учнів, студентів, фахівців і дорослого населення. Співпраця з ЮНЕСКО обумовлює прискорене створення інформаційних технологій навчання в умовах багатомовності кіберпростору і збереження мов.
В області інтелектуальних ІТ в біології та медицині особливого значення набувають мобільні технології і пристрої. Помітне місце в розвитку таких технологій займає реалізація актуальних завдань моніторингу і відновлення персонального здоров’я людини на основі мобільних додатків, що забезпечують віртуальну зв’язок пацієнта і лікаря засобами Інтернет.
У Міжнародному Центрі сформовано програму робіт на найближчі роки та визначено механізми її реалізації в умовах стрімкого розвитку процесів інтелектуалізації інформаційних технологій у всіх сферах життєдіяльності суспільства.
Колективом накопичений достатній досвід і потенціал для належної організації наукових досліджень за основними напрямками діяльності Міжнародного Центру.

 Чл.-кор. НАН України В.І. Гриценко