Управляющие системы и машины, №6, 2017, стаття 7

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.06.055
Крывый С.Л., Антонюк В.Т. Реализация алгоритма решения систем линейных диофантовых уравнений в кольце вычетов. Управляющие системы и машины. 2017. № 6. С. 55–64.

Abstract on English.

УДК 51.681.3

Кривий Сергій Лук’янович – д.ф.-м.н., професор, професор кафедри інформаційних систем, E-mail: sl.krivoi@gmail.com

Антонюк Василь Тарасович – студент, E-mail vasia.antoniuk@gmail.com

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, пр. Акад. Глушкова, 2, 03022, Україна

Реалізація алгоритму розв’язання системи лінійних діофантових рівнянь  в кільці лишків

Проведено аналіз алгоритмів побудови базису множини розв’язків системи лінійних однорідних та неоднорідних діофантових рівнянь над кільцями та полями лишків за модулем складеного і простого числа. Розглянуто алгоритми, в основу яких покладено TSS-метод. Розроблено та реалізовано алгоритми у вигляді крос-платформного програмного застосування, які дозволяють ефективно розв’язувати описану задачу.

Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключові слова: кільце лишків, поле лишків, лінійні діофантові рівняння, базис множини розв’язків, програмна реалізація.

Надійшла 20.10.2017