Control Systems and Computers, N4, 2021, Стаття 5

https://doi.org/10.15407/csc.2021.04.035

Savchenko-Synyakova Ye.A., Tutova O.V., Pidnebesna H.A. Application of the CORAL GMDH Algorithm for Modeling and Forecasting the National Income of Ukraine. Control Systems and Computers. 2021. № 4. С. 35-50.

Є.А. Савченко-Синякова, кандидат техічних наук, старший науковий співробітник, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, savchenko_e@meta.ua

О.В. Тутова, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України,
просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, olenatutova@gmail.com,

Г.А. Піднебесна, мол. наук. співр., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, pidnebesna@ukr.net

Застосування індуктивного алгоритму CORAL GMDH для моделювання та прогнозування національного доходу України

Вступ. Аналіз цілей стійкого розвитку людства, сформульованих фахівцями ООН у 2015 р. на наступні 15 років показує, що досягнення цих цілей і пов’язаних із ними завдань є основою для формування, відтворення та забезпечення людського капіталу. Основними важелями впливу на розвиток людського капіталу можна вважати освіту, охорону здоров’я та їхній зв’язок зі створенням загальноекономічного добробуту народу або держави.

Дослідження призначене оцінити вплив соціально-демографічних показників, які характеризують стан системи охорони здоров’я, причини смертності, рівень загального охоплення послугами охорони здоров’я, на валовий національний дохід як на основний показник, що характеризує рівень економічного розвитку держави. За допомогою індуктивного підходу розв’язано три задачі, що виникли в процесі дослідження.

Метою даною статті є застосування індуктивного алгоритму CORAL МГУА для моделювання та прогнозування національного доходу України за соціально-демографічними показниками, а також розробка рекомендацій щодо того, як держава може вплинути на рівень розвитку людського капіталу в країні, здійснюючи вплив на окремі соціально-демографічні показники.

Методи. Для дослідження використовуються такі методи: для відбору показників використовується кореляційно-регресійний аналіз; побудова моделей для аналізу даних та прогнозування відбувається за допомогою індуктивного підходу, а саме, алгоритму CORAL МГУА.

Результати. За допомогою алгоритму CORAL МГУА розвязано три задачі: відновлення пропусків у даних, моделювання залежності валового національного доходу від соціально-демографічних показників з метою їх аналізу та прогнозування валового національного доходу.

Висновки. Отримані результати демонструють можливості індуктивного підходу, а саме перебірного алгоритму CORAL МГУА. За його використання розв’язано задачі відновлення пропущених даних, моделювання та прогнозування. Побудовано моделі для розв’язання цих трьох задач для України, Білорусі та Польщі. Проаналізувавши розроблені моделі, можна дати такі рекомендації: для сприяння економічному зростанню держава повинна збільшувати витрати на систему охорони здоров’я, сприяти поширенню послуг страхової медицини й насамперед зменшувати негативний вплив тих чинників, які перешкоджають зростанню валового національного доходу. Перевагою цього алгоритму є те, що він дає змогу отримувати стійкий результат завдяки багатократному поділу вибірки під час побудові моделі.

Завантажити повний текст в PDF ! (Англійською)

Ключові слова: відновлення пропусків в даних, моделювання, прогнозування, валовий національний дохід на душу населення, алгоримт CORAL МГУА, соціально-демографічні показники.

Надійшла 28.09.2021