Control Systems and Computers, N4, 2020, Стаття 7

Belik V.K. Quantum Computing and Quantum Computers: of the Electron’s Trajectory Around the Nucleus in the Atom. Control Systems and Computers. 2020. № 4. С. 66-77.

УДК 539.182

Білик В.К., Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова  НАН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, E–mail: bilykvk@gmail.com

 Квантові обчислення та квантові комп’ютери: траєкторія руху
електрона навколо ядра в атомі

Вступ. В літературі про будову атома приводяться часом суперечливіуявлення про траєкторію руху електрона довкола ядра. Ще давно, відомі науковці хотіли описати процеси в квантовій механіці з допомогою класичної теорії. Прийшлось створити спеціальну квантову теорію. Та і зараз, ведуться такі спроби. До такої спроби належить і ця стаття.

Мета статті. Аналітично обґрунтувати запропонований автором новий спосіб представлення траєкторії руху електрона в атомі.

 Методи. Методом якісного аналізу (без обчислень), шляхом дослідження функцій, пропонується аналітичне обґрунтування моделі траєкторії руху електрона довкола ядра в атомі в рамках класичної механіки, яке дає більш точне  наочне уявлення про траєкторію руху електрона та будову атома. При цьому, було використано лише характер взаємозв’язків між величинами, які входять до складу відомих формул з теорії коливань та обертального руху.

 Результат. Доказано, що стійкий рух електрона в атомі забезпечується не тільки рухом по основній еліптичній чи коловій орбіті, а й додатковим рухом електрона навколо основної траєкторії по траєкторії (спіралі), проекція якої на площину основної орбіти має вигляд косинусоїди. При врахуванні крім основних сил, які впливають на електрон, ще й додаткових (гіроскопічних та гравітаційних), структура атома має вигляд не просто кулі-орбіталі,. В статті розкрито більш детально структуру всередині кулі: траєкторія руху електрона має форму кулі ( або еліпсоїда) з товщиною стінки (кірки), рівній амплітуді розглянутої вище косинусоїди. При цьому, вздовж кола(еліпса) вкладається ціле число косинусоїд.

 Висновок. Доказано, що електрон і ядро це самоврівноважувальна електромеханічна автоколивальна динамічна система, в якій електрон утримується в динамічній рівновазі на орбіті, що складається з основного кола (еліпса) і додаткової косинусоїди, навколо основного кола. Важливо і те, що в даному поданні не вбачається ніяких ймовірностей у визначенні положення (координат) (і швидкостей) електрона в даній системі «електрон-ядро».

Завантажити повний текст  PDF (англійською).

Ключові слова: модель будови атома, траєкторія руху електрона, електромеханічні самобалансуючі системи, ймовірність та детермінізм в атомі.

 Надійшла 18.08.2020