Control Systems and Computers, N4, 2020, Article 7

Control Systems and Computers, 2020, Issue 4 (288), pp. 66-77.

UDC 539.182

V.K.BILYK, V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 03187, Glushkov ave., 40, Ukraine, E–mail: bilykvk@gmail.com 

Quantum Computing and Quantum Computers: 
of the Electron’s Trajectory Around the Nucleus in the Atom

Quantum computers and quantum computing have renewed interest in the structure of the atom in a new way. In the literature on the structure of the atom, there are sometimes conflicting ideas about the trajectory of an electron around the nucleus. In general, quantum science is difficult for specialists to perceive, especially in presenting models of the phenomena that occur there.

It is proved that the electron and the nucleus are a self-balancing electromechanical self-oscillating dynamic system in which the electron is held in dynamic equilibrium in an orbit, consisting of a basic circle (ellipse) and an additional cosine wave around the basic circle. It is also important that this representation does not see any probabilities in determining the position (coordinates) (and velocities) of an electron in a given “electron-nucleus” system.

Download full text! (In English)

Keywords: model of atomic structure, the trajectory of motion of an electron, electromechanical self-balancing systems, probability and determinism in an atom.

  1. Milant’yev V. P. Istoriya vozniknoveniya kvantovoy mekhaniki i razvitiye predstavleniy ob atome. M .: Knizhnyy dom. «LIBROKOM», 2017. – 247 s.
  2. Shalyapin A.L., Stukalov V. I. Vvedeniye v klassicheskuyu elektrodinamiku i atomnuyu fiziku. Yekaterinburg. Izd-vo UGTU. 2006. – 492 s.
  3. Beyder R. Atomy v molekulakh. Kvantovaya teoriya. M .: Mir, 2001. – 532 s.
  4. Davydov A. S. Kvantovaya mekhanika. SPb .: 2011, – 704 s.
  5. Fedorchenko A.M. Teoreticheskaya fizika. Mekhanika. «Vysshaya shkola», 1971. – 272 s.
  6.  Kuznetsov S.I. Fizicheskiye osnovy mekhaniki. Tomsk: Izd-vo TPU, 2006. – 118 s.
  7. Sivukhin D. V. Obshchiy kurs fiziki. – Izdaniye 5-ye, stereotipnoye. – M .: Fizmatlit, 2006. – T.1. Mekhanika. – 560 s.
  8. V. A. Aleshkevich, L. G. Dedenko, V. A.Karavayev. Kolebaniya i volny. M.: Izd-vo MGU, 2001. – 143 p.

                Received 18.08.2020