Control Systems and Computers, N4, 2020, Article 3

https://doi.org/10.15407/csc.2020.04.021

Control Systems and Computers, 2020, Issue 4 (288), pp. 21-34.

UDK 007:330.341

V.Yu. Meytus, Doctor Phys.-Math., Researcher Associate, Department Head, International Research and Training Centre of Information Technologies and Systems of the NAS and MES of Ukraine, Acad. Glushkov ave., 40, Kyiv, 03187, Ukraine, vmeitus@gmail.com

A.I. Morozova, Chief engineer-programmer, Department virtual systems, International Research and Training Centre of Information Technologies and Systems of the NAS and MES of Ukraine, Acad. Glushkov ave., 40, Kyiv, 03187, Ukraine,
dep190@irtc.org.ua

L.Yu. Taran, Chief engineer-programmer, Department virtual systems, International Research and Training Centre of Information Technologies and Systems of the NAS and MES of Ukraine, Acad. Glushkov ave., 40, Kyiv, 03187, Ukraine, dep190@irtc.org.ua

V.P. Kozlova, Research Associate, Department virtual systems,
International Research and Training Centre of Information Technologies and Systems of the NAS and MES of Ukraine, Acad. Glushkov ave., 40, Kyiv, 03187, Ukraine, dep190@irtc.org.ua

V.O. Muzaliova, Research Associate, Department virtual systems,
International Research and Training Centre of Information Technologies and Systems of the NAS and MES of Ukraine, Acad. Glushkov ave., 40, Kyiv, 03187, Ukraine, dep190@irtc.org.ua

SMART ENTERPRISE – BASIC PROPERTIES AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT

The work is devoted to considering the links between the digital economy and smart enterprises, which use modern methods to improve the efficiency of the enterprise, determined by increasing the level of intelligence in the processing and analysis of information used by a smart enterprise.

The purpose of the work is to consider the relationship between the digital economy and the smart enterprise, the paradigm and the basic properties of the smart enterprise, the creation of intelligent algorithms as the basis for the analysis and solution of problems that arise during the operation of the smart enterprise.

The research method is based on well-known forms of representing the structure of a smart enterprise, together with the use of a new form of knowledge representation designed to build intelligent systems.

Result. The paradigm of a smart enterprise is considered, the basic requirements that ensure the fulfillment of this paradigm are formulated, the scheme of intellectualization of the analysis of the external environment of a smart enterprise using the mechanism for representing knowledge about this environment is considered.

Conclusion. The work is devoted to the development of methods aimed at improving the intellectual level of existing production. This approach allows you to increase the overall level of intelligence associated with the implementation of the basic functions of the enterprise. At the same time, it is possible to solve not only tasks at the initial level of intelligence that an enterprise possesses, but also subsequently apply this method to solve more complex problems in deeper stages of the intellectual development of a smart enterprise.

Download full text! (In Ukrainian)

Keywords: digital economy, smart enterprise, smart enterprise paradigm, enterprise external environment, the intellectualization of management.

 1. Shvab, K., 2017. Chetvertaya promyshlennaya revolyutsiya, Translated from English, Izd-vo «E», Moscow, 208 p. (in Russian).
 2. Gritsenko, V.I., Timashova, L. A., 2016. “Umnoye predpriyatiya” kak bazovyy obyekt tsifrovoy ekonomiki”, Control Systems and Computers, 7,. pp. 54-61. (in Russian).
  https://doi.org/10.15407/usim.2016.05.054
 3. Vyshnevskyy, P., Knyazev, S.I., 2017. “Smart promyslovist: perspektyvy i problemy”, Ekonomika Ukrayiny, 7, pp. 22-37. (in Ukrainian).
 4. Lucke, D., Constantinescu, C., Westkaemper, E., 2008. “Smart Factory – A Step toward the Next Generation of Manufacturing”, Manufacturing Systems and Technologies for the New Frontier, Springer, London, pp. 115-118.
  https://doi.org/10.1007/978-1-84800-267-8_23
 5. Teresko, J., 2007. “Reaching for a smarter factory”, Industry Week, 256 (9), pp. 29-33.
 6. Masyutin S. A. Bazovaya strategiya predpriyatiya v usloviyakh perekhoda k kontseptsii «Industriya 4.0». [online] Available at: <http://www.ruselprom.ru/upload/iblock/3c5/elmash_2018_masutin.pdf>. (in Russian).
 7. Golovkov, V.G., Pashko, S.A. Umnoye proizvodstvo. [online] Available at: <https://www.scienceforum.ru/2018/3209/3758/>. (in Russian).
 8. Yashchyshyna, I.V., 2018. “Sut ta osoblyvosti start-pidpryyemstv”, Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademiya”, Seriya “Ekonomika”, naukovyy zhurnal, Vyd-vo NaUOA, Ostroh, 11 (39), pp. 14-18. (in Ukrainian).
 9. Doklad o tsifrovoy ekonomike, Obzor, OON, Zheneva. [online] Available at: <https://unctag.org/en/PublicationsLibrary/der2019_overview_ru.pdf>. (in Russian).
 10. Radziwona, A., Bilberga, A., Bogersa, M., Madsenb, E., 2014. “The Smart Factory: Exploring Adaptive and Flexible Manufacturing Solutions”, DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, Procedia Engineering, 69, pp. 1184-1190.
  https://doi.org/10.1016/j.proeng.2014.03.108
 11. Gorfinkelya, V.Ya., Shvandra, V.A. (eds.). Ekonomika predpriyatiya, uchebnik dlya vuzov, YUNITI-DANA, Moscow, 670 p. (in Russian).
 12. Meytus, V.Yu., 2018. “Problemy postroyeniya intellektualnykh sistem. Urovni intellekta”, Kibernetika i sistemnyy analiz, 4, pp. 32-44. (in Russian).
  https://doi.org/10.15407/kvt191.01.032
 13. Shlezinger, M.I., 2019. “Raspoznavaniye obrazov kak realizatsiya opredelennogo podklassa protsessov myshleniya”, Control Systems and Computers, 4, pp. 3-14. (in Russian).
 14. Meytus, V.Yu., 2018. “Problemy postroyeniya intellektualnykh sistem. Predstavleniye znaniy”, Kibernetika i sistemnyy analíz, 4, pp. 32-44. (in Russian).
  https://doi.org/10.15407/kvt191.01.032
 15. Meytus, V.Yu., Morozova, G.I., Taran, L.Yu., Kozlova, V.P., Maidaniuk, N.V., 2019. “Cyber-physical Systems as the Basis for the Intellectualization of “Smart” Enterprises”. Control Systems and Computers, 4, pp. 14-26.
  https://doi.org/10.15407/csc.2019.04.014

Received 28.11.2019