Управляющие системы и машины, №2, 2019, стаття 1

https://doi.org/10.15407/usim.2019.02.003

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2019.02.003
Гриценко В.И., Бажан Л.И., Ершова О.Л.  Киберфизическая система –  распределенная система интеллектуального управления. Управляющие системы и машины. 2019. № 2. С. 3–15.

Abstract on English.

УДК 007:330.341

В.І. Гриценко, член-кореспондент НАН України, директор,
Міжнародний науко-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03287, Україна, vig@irtc.org.ua

Л.І. Бажан, к.е.н, старш. наук. співроб., зав. відділом економіко-соціальних систем та ІТ, Міжнародний науко-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03287, Україна, bazmil@ukr.net

О.Л. Єршова, к.е.н., доцент, проф., старш. наук. співробітник, зав. кафедрою економіко-математичних дисциплін та ІТ, Нац. академія статистики, обліку та аудита Держстату України, вул. Підгірна, 1, Київ, 04107, Україна, bogi2003@ukr.net

КІБЕРФІЗИЧНА СИСТЕМА — РОЗПОДІЛЕНА СИСТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Вступ. Глобалізаційні процеси, які стрімко розвиваються, зумовили необхідність створення таких систем, які повинні забезпечити зняття інформації з точки її виникнення, обробку, аналіз і передачу за вимогою на різні рівні управління з метою вироблення необхідних управлінських рішень. Четверта промислова революція висуває на перший план вимогу вільного доступу до інформації, що може бути забезпечено надійними високошвидкісними системами зв’язку. Технологія Інтернету-речей є технологічною основою кіберфізичної системи, яка об’єднує фізичні процеси виробництва, транспорту, медицини з вбудованими системами (датчиками, контролерами, сенсорами) для безперервного управління в режимі реального часу. Визначено відмінні риси кіберфізичних систем від існуючих АСУ ТП.

Мета статті  — аналіз впливу глобалізаційних процесів на розвиток сучасних інформаційних технологій, що обумовлюється збільшенням потоку даних. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій і особливо Інтернету створюють умови для забезпечення передачі даних від точки їх зародження до споживача, незалежно від місця його знаходження, що зумовило появу кіберфізичних систем як основи розумної економіки.

Методи. Методи ієрархічного, матричного, ситуаційного та мережевоцентричного управління, які застосовуються, не забезпечують ефективного управління в умовах розподілених систем з необхідністю передачі великих обсягів даних. Обґрунтована необхідність паралельної і асинхронної обробки інформації в кіберфізичній системі на субсидіарному рівні.

Результати. Вказано відмінні риси кіберфізичних систем від існуючих АСУ ТП. Обґрунтована необхідність паралельної і асинхронної обробки інформації в кіберфізичній системі на субсидіарному рівні.

Висновки. Субсидіарне управління в кіберфізичній системі при наявності інтелектуальних вузлів у вигляді сенсорів на основі інтелектуальної обробки даних є інтелектуальним управлінням.

Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключові слова: кіберфізична система, розподілена система, технологія Інтернет-речей, мережевоцентричне та субсидіарне управління, інтелектуальне управління.

Надійшла 30.04.2019