Управляющие системы и машины, №1, 2018, стаття 1

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2018.01.003
Гриценко В.И., Манако А.Ф., Синица Е.М. Е-трансформации в обучении.  Управляющие системы и машины. 2018. № 1. С. 3–15.

Abstract on English.

УДК 303.721;004.03142

Гриценко В.І., чл.-кор. НАН України, директор, E-mail: vig@irtc.org.ua,

Манако А.Ф., д.т.н., зав. від., E-mail: alla@irtc.org.ua,

Синиця К.М., к.т.н., заст. директора, E-mail: ksynytsya@irtc.org.ua,

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна

Е-ТРАНСФОРМАЦІЇ У НАВЧАННІ

Вступ. Статтю присвячено розгляду актуальної проблеми електронних трансформацій, що відбуваються в процесах навчання. На е-трансформації, які можна розглядати як початковий етап періоду трансформацій, вплинули процеси, властиві інформаційному суспільству, та досягнення у сфері інформаційних та комунікаційних технологій. Зміни у бізнес-процесах, продиктовані ринковими відношеннями, встановлюють вимоги до технологічних модернізацій, що впливають на економічну і соціальну сфери. Освіта, як менш динамічна сфера, також відчуває необхідність зміни контенту, його моделі доставки та технології реалізації. Порівняльне дослідження технологічних досягнень у галузі ІКТ та відповідних змін у методах навчання, методах створення навчального контенту та навчальній діяльності сприяють виявленню електронних трансформацій у навчанні.

Мета. Аналіз електронних трансформацій у процесах навчання з точки зору педагогіки і технологій та короткий опис електронних перетворень у навчанні, ілюстрований прикладами.

Методи. Вимоги, рекомендації та висновки базуються на дослідженні наукових публікацій, методах системного аналізу та узагальнення.

Результати. Динамічні поточні зміни в технології забезпечують можливості для трансформацій способів і форм, у яких може бути запропоновано навчання. е-трансформації в навчанні мають вплив на освітню парадигму, зміна якої вимагає визнання онлайнових процесів навчання, нових форм представлення знань та видів навчальної діяльності. Викладено деякі загальні трансформації, найбільш характерні для сучасного розуміння рівня використання передових інформаційних та комунікаційних технологій. Розглянуто вплив процесів електронної трансформації на педагогіку та дидактику.

Висновок. Е-трансформації, які розглядаються як перша фаза поточних трансформацій, що відбуваються завдяки розширенню і вдосконаленню ІКТ, породжують нове бачення самої парадигми навчання. Зрештою, е-перетворення спричиняють можливості подальшого вдосконалення технологічної підтримки дійсно високоякісної безперервної освіти для всіх, включаючи нові можливості підтримки альтернативного навчання в будь-який час і в будь-якому місці.

Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключові слова: електронне навчання, е-трансформації, інформаційні технології для освіти, нові навчальні парадигми.

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

 1. Гриценко В.И. Информационно-коммуникационные технологии в образовании для всех – в ракурсе проблем общества знаний. К.: Академпериодика, 2007. 28 с.
 2. Гриценко В.И. Перспективные технологии обучения – основа стратегии построения общества знаний. УСиМ.  2005. № 6. С. 5–10.
 3. Гриценко В.И. Фундаментальные проблемы Е-обучения. К.: Академпериодика, 2008. 38 с.
 4. Огурцов А.Н. Основи наукових досліджень. Харків : НТУ «ХПІ», 2008. 178 с.
 5. Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. М. : Весь мир, 2004. С. 72.
 6. Манако А.Ф., Синица Е.М. КТ в обучении: взгляд сквозь призму трансформаций. Образовательные технологии и общество. 2012. Т. 15. № 3. С. 392–414.
  http://ifets.ieee.org/russian/periodical/ V_153_2012EE.html
 7. Манако А.Ф., Синица Е.М. Информационное общество и ИКТ в образовании. Lambert Academic Publ. ISBN 978-3-659-59949-1, 2014. 199 с.
 8. Яременко В., Сліпушко О. Новий тлумачний словник української мови: У 4-х т.: Т 4. К.: АКОНІТ, 2001. 944 с.
 9. Мирская Е.З. Новые коммуникационные технологии и перспективы трансформации науки. Науковедение. 2000. – № 1. С. 212–215.
 10. Структура ИКТ-компетентности учителей: Рекомендации ЮНЕСКО, 2011. 116 с.
  http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/ 3214694.pdf.
 11. Степико М.Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування. К.: НІСД, 2011. 336 с.
 12. Максименко В.П. Дидактика: Навч. посіб. Хмельницький: ХмЦНП, 2013. 222 с.
 13. Чошанов М.А. Е-дидактика: Новый взгляд на теорию обучения в эпоху цифровых технологий. Образовательные технологии и общество (Educational Technology & Society). 2013. Т. 16. № 3. C. 684–696.
 14. Josh Bersin. The Disruption of Digital Learning: Ten Things We Have Learned
  https://www. linkedin.com/pulse/disruption-digital-learning-ten-things-we-have-learned-josh-bersin/
 15. Microlearning: Emerging Concepts, Practices and Technologies after e-Learning / T. Hug, M. Lindner, P.A. Bruck (eds.). Innsbruck Univ. Press, 2006. 230 p.
 16. Drucker P. Innovation and entrepreneurship. Practice and principles. Collins. 1993. 293 р.
 17. Xu S., Li S. The SCORM standard and its application in Web-based education resources building. IT in Medicine and Education. 2008. ITME 2008. IEEE Int. Symp. P. 212–215.
 18. Mobile Learning and ADL’s Experience API / K. Murray, P. Berking, J. Haag et al. Connections: The Quarterly J. 2012. 12, N1. P. 45–55.
 19. Lindert L., Su B. The Evolution of SCORM to Tin Can API: Implications for Instructional Design. Educational Technology.  2016. 56, N 4. P. 44–46.
 20. Berking P. Choosing a learning record store (LRS). Nov. 2015. 
  http://adlnet.gov/adl-assets/uploads/ 2015/11/ Choosing-an-LRS.pdf.
 21. Bake R.S., Inventado P.S. Educational data mining and learning analytics / Learning analytics. New York: Springer, 2014. P. 61–75.
 22. Манако А.Ф. Подход к построению формализованного описания информационных систем для образования и обучения. Образовательные технологии и общество. 2012. – Т. 15, № 3. С. 536–547. http://ifets. ieee.org/russian/depository/v16_i1/html/10.htm
 23. Манако А.Ф., Синица Е.М. Новые информационные технологи в образовании для всех. УСиМ. 2017. № 2. С. 46–58.
 24. Опыт дистанционного обучения на основе телекоммуникационных технологий в Украине / А.М. Довгялло, В.В. Колос, С.П. Кудрявцева и др. Там же. 1999. № 5. С. 84–91.
 25. Верьовко М.В. Інформаційна технологія моніторингу дистанційного навчання по даним мережного трафіку: Дис. ¼ канд. техн. наук. Чернігів, 2015. 149с. –
  http://stu.cn.ua/media/files/pdf/dis/diser_verm.pdf
 26. Voychenko O., Synytsya K., Manako A. Web 2.0 based LMS extension for life long learning support. eLearning and Software for Education.Proc. 7 Int. Conf. ELSE. 2011. 1. P. 149–154.

Надійшла 12.01.2018