Управляющие системы и машины, №2, 2018, стаття 3

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2018.02.019
Палагин А.В., Петренко Н.Г., Малахов К.С. Информационная технология и инструментальные средства поддержки процессов исследовательского проектирования Smart-систем.Управляющие системы и машины. 2018. № 2. C. 19-30.

Abstract on English.

УДК 004.318

О.В. Палаг, академiк НАНУ, д-р техн. наук, професор, заступник директора, palagin_a@ukr.net,

М.Г. Петренко, д-р техн. наук, ведуч. наук. співроб., petrng@ukr.net,

К.С. Малахів, молодш. наук. співроб., malakhovks@nas.gov.ua,

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, просп. Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСІВ ДОСЛІДНОГО ПРОЕКТУВАННЯ SMART-СИСТЕМ

Вступ. Розглянуто методологічні основи побудови систем дослідного проектування, які містять моделі, технологію та інструментальні засоби процесів обробки великих обсягів текстової інформації, формування концептуальних структур (онтологій) різних галузей знань та їх системної інтеграції.

Мета статті — розробка інформаційної технології проектування Smart-систем.

Методи: методи і моделі, використані в розробці, ґрунтуються на трансдисциплінарній та онтологічній концепціях роботи зі знаннями. Онтології є базовими компонентами інтелектуальних технологій та систем за проведення складних наукових досліджень міждисциплінарного і трансдисциплінарного характеру. Процес системної інтеграції онтологій дозволяє досліджувати взаємодію предметних знань як на межі предметних дисциплін, так і в кластерах конвергенції, що відкриває широкі можливості для отримання нових знань та розробки наукових теорій. Інструментальні засоби реалізують єдину інформаційну технологію, в основу якої покладено запропоновані функціональна, інформаційна та поведінкова моделі, що базуються на UML-діаграмах. Інформаційна технологія призначена, в тому числі, для підтримки процесів дослідного проектування Smart-систем, яке є різновидом наукових досліджень і характеризується тим, що основні його етапи пов’язані з процесом опису можливого образу проектованого об’єкта нової техніки. Власне процес проектування будується як низка інтерактивних процедур більш глибокого занурення в опис об’єкта нової техніки і формування проміжних варіантів технічного рішення. При цьому перетворення опису об’єкта проектування залежить як від знань про предметну область в цілому, так і від знань та досвіду проектувальника.

Результат. Розроблено інформаційну технологію дослідного проектування Smart-систем. Наведено приклад створення і патентування лінгвістичного процесора для обробки великих обсягів текстової інформації з метою подальшого отримання знань.

Висновок. Методологічні основи побудови систем дослідного проектування містять моделі, технологію та інструментальні засоби когнітивних процесів обробки інформації, а також проектування об’єктів нової техніки, автоматизованої побудови онтологічних баз знань предметної області. Останні є базовими компонентами інтелектуальних технологій і систем при проведенні складних наукових досліджень міждисциплінарного і трансдисциплінарного характеру. Технологія системної інтеграції онтологій ПдО дозволяє дослідити взаємодію предметних знань як на межі предметних дисциплін, так і в кластерах конвергенції, що відкриває широкі можливості для отримання нових знань та розробки наукових теорій.

Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключовi слова: дослiдне проектування, смарт-система, онтологiчне керування, онтологiя.

Надійшла 30.04.2018