Управляющие системы и машины, №6, 2016, стаття 2

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.06.012
Rytsar B.Ye. A Simple Numeric Set-Theoretical Method of the Logic Differential Calculus. Управляющие системы и машины. 2016. № 6. С. 12-23.

Abstract on English.

УДК 510.63 
 
Рицар Богдан Євгенович – д.т.н., професор, кафедра систем радіоелектронних пристроїв, Інститут телекомунікацій, Нац. ун-т «Львівська політехніка», вул. Бендери, 12, Львів, Україна, E-mail: bohdanrytsar@gmail .com
 
Простий числовий теоретико-множинний метод логічного диференційого числення
 
Запропоновано новий метод логічного диференційного числення на основі числового теоретико-множинного підходу до визначення різних типів логічних похідних довільного порядку від бульової функції. Алгоритм має відносно меншу обчислювальну складність за меншої кількості операцій, необхідних для розв’язання задачі, що підтверджено прикладами визначення запропонованим методом різних логічних похідних довільних порядків від функцій, запозичених авторами з відомих публікацій з метою порівняння з пропонованим методом.
 
 
Ключові слова: мінімізація числа змінних, логічна функція, булева функція, метод логічного диференційного числення.
 

Надійшла 12.09.2016