Control Systems and Computers, N6, 2020, Стаття 2

https://doi.org/10.15407/csc.2020.06.021

Sidorenko, Y.V., Gorodetsky, M.V. Modification of the Algorithm for Selecting a Variable Parameter of the Gaussian Interpolation Function. Control Systems and Computers. 2020. № 6. С.  21-28.

УДК 514.18 

Сидоренко Ю.В., канд. техн. наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», просп. Перемоги, 37, Київ 03056, Україна, E–mail: suliko3@ukr.net

Городецький М.В., студент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», просп. Перемоги, 37, Київ 03056, Україна, E–mail: gorodetskiiy@i.ua

Модифікація алгоритму вибору варіативного параметра інтерполяційної
функції Гауса

У статті наводиться алгоритм вибору оптимального значення варіативного параметра α інтерполяційної функції Гауса для отримання найменшої похибки при інтерполяції табличних даних. Результати роботи алгоритму перевіряються на виборці елементарних математичних функцій. Для порівняння наводяться дані інтерполяції  поліномом Лагранжа. У роботі наводяться результати Гаус-інтерполяції при різних α, зроблено висновки щодо необхідності застосування алгоритму вибору його оптимального значення.

 Завантажити повний текст! (англійською)

Ключові слова: інтерполяція, інтерполяційна функція Гауса, варіативний коефіцієнт, модифікація вибору параметра, похибка інтерполяції.

Надійшла 16.11.2020