Control Systems and Computers, N5, 2020, Стаття 1

https://doi.org/10.15407/csc.2020.05.003

Grytsenko V.I.Kudriavtseva S.P., Synytsya K.M. Learning Task Models in the Context of Education for Sustainable Development. Control Systems and Computers. 2020. № 5. C. 3-16.

УДК  303.721;004.03142

Гриценко В.І., чл.-кор. НАН України, директор, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, E-mail: vig@irtc.org.ua,

Кудрявцева С.П., к.т.н., пров.н.с., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, E-mail: svetaa@irtc.org.ua,

Синиця К.М., к.т.н., заст. директора, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, E-mail: ksynytsya@irtc.org.ua,

Задачні моделі в контексті освіти задля сталого розвитку

Вступ. Концепція сталого розвитку є основою прийнятої ЮНЕСКО глобальної програми, в якій особливу увагу приділено освіті як засобу формування компетенцій, які необхідні для досягнення конкретних цілей сталого розвитку (ЦСР). Освіта з метою сталого розвитку (ОСР) заснована на реалізації концепції безперервного, якісного та інклюзивного навчання, що передбачає створення умов для навчання і розвитку кожного члена суспільства, можливість придбання ним компетенцій, необхідних у суспільстві знань. Забезпечення якісних можливостей навчання протягом усього життя для всіх учнів на всіх рівнях і у всіх освітніх спільнотах є основою для поліпшення життя людей і сталого розвитку. Зміст і засоби реалізації ОСР мають суттєві відмінності, зумовлені соціально-економічними умовами, укладом і рівнем технологічного розвитку країн і регіонів, тому важливим і актуальним є аналіз особливостей ОСР і характеристик освітнього середовища для підтримки ОУР.

Мета статті. Проаналізувати, яким чином ідеї сталого розвитку можуть бути інкорпоровані в зміст і процес навчання шляхом інтеграції методів цифрової дидактики, структурування знань і цифрових технологій. Використовуючи задачний підхід, показати, що визначальним для досягнення ЦСР є рішення задач навчання, вивчання і діалогової взаємодії у відкритому середовищі, функціонування якого спрямоване на розширення доступу до безперервного, якісного і інклюзивного навчання.

Методи. Системний підхід, теорія задач, задачний підхід.

Результати. Показано, яким чином безперервне навчання, як основа реалізації освіти в інтересах сталого розвитку (ОСР), і доступ до знань в епоху цифрових технологій можуть сприяти досягненню ЦСР. Досліджено особливості завдань навчання, вивчання і діалогової взаємодії для досягнення ЦСР в освіті, сформульовані відповідні задачні моделі. Описано вимоги до функціоналу і технологій формування відкритого середовища, взаємодія учня з яким дозволяє досягти поставлених цілей при вирішенні завдань навчання в рамках ОСР.

 Висновки. Результати проведеного дослідження показують, що освіта – це одночасно самостійна мета і засіб для досягнення всіх ЦСР. Воно є не тільки невід’ємною частиною, а й ключовим фактором сталого розвитку з точки зору досягнення ЦСР, що вимагає розгляду завдань навчання, відмінних від традиційних. Виникає потреба у формуванні навичок самостійного пошуку і критичної оцінки інформації, участі в плануванні та управлінні своїм навчанням, а також здатності до взаємодії в процесі вирішення нових завдань. Вирішення цієї нової задачі пов’язано з навчальними процедурами, вплив яких посилюється при діалоговому взаємодії учня і відкритого навчального середовища. При цьому задача навчання виступає як засіб створення особистого середовища для виконання задачі вивчання, що сприяє розвитку в учнів ключових компетенцій у сфері сталого розвитку, необхідних для досягнення будь-якої з ЦСР.

Завантажити повний текст в PDF (англійською).

Ключові слова: нова освітня парадигма, цифрові технології викладання та навчання, цілі сталого розвитку, цифрова дидактика, освіта для сталого розвитку, навчальне середовище.

Надійшла 25.10.20